Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a dr. Molnár Róbert (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési szabályokat, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el és amely szerint az adatkezelési tevékenységét kifejti. A Tájékoztató valamennyi olyan adat kezelésére vonatkozik, amely során Adatkezelő a személyes adatok felvételekor a Tájékoztatóra hivatkozik, ideértve az internetes hivatkozást is. A Tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható az Adatkezelő alább meghatározott weboldalán.

Az Adatkezelő jelen Tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: “GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: “Infotv.”) meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

Az Adatkezelő a https://molnarrobert.com weboldal tulajdonosa, melynek üzemeltetése és az azon elérhető szolgáltatások nyújtása során keletkezett személyes adatokat kezeli adatkezelőként.

A Tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelent Tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

Adatkezelőként egyaránt számos technikai és szervezeti intézkedést tettem a kezelt személyes adatok lehetőleg teljes védelmének biztosítása érdekében. Ennek ellenére különösen az interneten keresztül történő adattovábbítások alapvető biztonsági hibákkal rendelkezhetnek, így az abszolút védelem nem garantálható, de minden elvárhatót megteszek, hogy illetéktelen kezébe adataik ne kerüljenek, azokat jogellenes célra fel ne használják. Ennek elősegítése érdekében törekszem az adat-minimalizáció elve mentén a lehető legkevesebb személyes adatot kérni a weboldal látogatóitól és a regisztrált természetes személy érintettektől.

 1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

  dr. Molnár Róbert

  Székhely és levelezési cím: 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.

  Telefonszám: +36 62 254-514

  E-mail cím: polgarmester@kubekhaza.hu

  Honlap: https://molnarrobert.com

 2. Az adatkezelés célja: Az érintett által megadott és az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre a különböző célokhoz kapcsolódóan eltérő lehet. A Tájékoztatóban felsorolt személyes adatok kezelése kizárólag az érintett hozzájárulása alapján, valamint kizárólag célhoz kötötten történik.

  Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a következő célok érdekében és ideig használhatja fel:

  • Hírlevelek küldése: Az adatok kezelése érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. A hírlevelek az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le, illetve e-mail útján a polgarmester@kubekhaza.hu e-mail címre küldött kérelem útján lehetséges.
  • Elektronikus leveles kapcsolattartás: Az érintettől érkező levélre történő válaszadáshoz szükséges az érintett kapcsolattartási adatainak kezelése, amely az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
  • Aktivista-toborzáshoz szükséges adatbázis építése: Érintettek hozzájárulása alapján Adatkezelő kapcsolattartásra vonatkozó adatokat gyűjt, tárol. Az adatok kezelése érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.
  • Mentori kapcsolatok kiépítése: Érintettek hozzájárulása alapján Adatkezelő kapcsolattartásra vonatkozó adatokat gyűjt, tárol. Az adatok kezelése érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
  • Támogatók nyilvántartása: Érintettek hozzájárulása alapján Adatkezelő kapcsolattartásra vonatkozó adatokat gyűjt, tárol. Az adatok kezelése érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
  • Rendezvények megszervezése: Érintettek hozzájárulása alapján Adatkezelő kapcsolattartásra vonatkozó adatokat gyűjt, tárol. Az adatok kezelése érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
  • Ajánlásgyűjtésre való feliratkozás, ügyfélkapcsolat: Arra irányuló kérések rögzítése, hogy az adatkezelő aktivistái az érintettet (telefonos vagy emailben történő időpont egyeztetést követően) az érintett által megadott címen keressék fel az ajánlóív aláírása érdekében a 2024-es magyarországi önkormányzati választásokat megelőző ajánlásgyűjtési időszakban. Az adatok kezelése érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
  • Érintettek közvetlen megkeresése közösségi médián keresztül: Az Adatkezelő a Facebook Messengeren működő csatornáján az ehhez hozzájárulók részére üzeneteket küld, külön hozzájárulás alapján tárolja a regisztrált szimpatizánsok telefonszámát, és/vagy mobiltelefonszámát, és/vagy lakcímét, irányítószámát, valamint a regisztrált szimpatizánsok külön hozzájárulása alapján rögzített preferenciáit is tárolja, és ezek alapján személyre szabja a részükre küldött üzeneteket. A külön hozzájárulása alapján kezelt adatok felhasználásával online hirdetési kampányok során célzott üzeneteket juttat el részére. Az adatok kezelése érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
 3. Érintettek kategóriája: az Adatkezelő politikai tevékenységével összefüggésben – a 2. pontban foglalt adatkezelési célok valamelyikéhez kapcsolódóan – érdeklődő személy
 4. Kezelt személyes adatok: kapcsolattartási adatok (email cím, telefonszám), személyazonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, születési hely, idő, anyja neve)

  Minden olyan esetben, ha az Adatkezelő az eredeti adatkezelési céltól eltérő célra kívánja felhasználni az érintett személyes adatait, erről az érintettet előzetesen tájékoztatja, és ehhez az érintett kifejezett hozzájárulását előzetesen beszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy az ilyen, eredeti céltól eltérő felhasználást megtiltsa.

 5. A személyes adatok kezelésének jogalapja és forrása: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a, pontja szerinti érintetti hozzájárulás. A kezelt adatok forrása közvetlenül az érintettek. Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az adatokat átadó érintett felel.
 6. A személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: kizárólag az Adatkezelő, valamint az általa feljogosított személyek. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek azokat megismerhetik, rendszerezhetik, következtetéseket vonhatnak le azokból. A hozzáférést kapó személyek részére az Adatkezelő minden esetben teljeskörű tájékoztatást nyújt az adatok titoktartás mellett történő, biztonságos és jogszabályoknak megfelelő kezeléséről.
 7. Címzettek I. - a következő harmadik személyek részére történik adattovábbítás: főszabály szerint nem történik adattovábbítás, de az Adatkezelő köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
 8. Címzettek II. - az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozó: Nincs.
 9. A személyes adatok tárolásának időtartama: a személyes adatok az érintett adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig, illetve egyes adatkezelési céloktól függően legfeljebb 5 évig kerülnek kezelésre
 10. Adatbiztonság az adatkezelés során: az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi azokat az ésszerű fizikai, technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
 11. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
  • tájékoztatáskéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a GDPR 15. cikk (1) bekezdés szerinti információkat megkaphassa. Az Adatkezelő a személyes adatokat az erre irányuló kérésre első alkalommal díjmentesen bocsátja az érintett rendelkezésére.
  • helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérje az Adatkezelőtől pontatlan adatának helyesbítését, illetve hiányos adatának kiegészítését.
  • tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  • törléshez (elfeledtetéshez) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. A törlési kérelemnek az Adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges:
   • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
   • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
   • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést,
   • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  • az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérje az Adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelését korlátozza, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; amennyiben a személyes adatok kezelése jogellenes; ha már nincs szükség a személyes adatok kezelésére jelen adatkezelési cél szempontjából, de az érintett igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
  • visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, bármikor visszavonja hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét
  • jogorvoslathoz való jog: a jogérvényesítési lehetőségeket a tájékoztató 13. pontja tartalmazza.
 12. Az érintett erre irányuló kérelme esetén az Adatkezelő köteles - a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül -, közérthető formában, írásban megadni a választ.
 13. Jogérvényesítési lehetőségek:

  panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti hatóság) (postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon:+36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint a bírói jogérvényesítés. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

dr. Molnár Róbert

© 2024 | Adatkezelési tájékoztató

DES&DEV:

Szöllősi Krisztián